AHAverage Horizontalمیزان متوسط افقی
ALARPAs low as reasonably practicableمیزان پایین و در حد قابل قبول و عملی
APIAmerican Petroleum Instituteانجمن امریکایی نفت
ATEXAtmospheres Explosivesفضای قابل انفجار
AtoNAids to Navigationکمک ناوبری
AVIFFAvoidance of Vibration Induced Fatigueجلوگیری از خستگی فلز به دلیل ارتعاش مداوم
BDEPBasic Design Engineering Packageبسته مهندسی طراحی اولیه
BfD/ BFDBasis for Designمبانی طراحی
BOMBill of Materialsفهرست مواد و لوازم
CCContinuously contaminatedهمواره آلوده
CEConformité Européenneبرابر با مقررات اروپایی
CESDCentral Emergency Shutdownتوقف اضطراری مرکزی
CGRCondensate Gas Ratioنسبت مایع هیدروکربنی به گاز
CICorrosion Inhibitorجلوگیری کننده از خوردگی
CITHPClosed In Tubing Head Pressureفشار مخزن ( گاز /نفت) در حالی که هیچ جریانی از آن خارج نمی شود
CITHTClosed In Tubing Head Temperatureدمای مخزن ( گاز /نفت) در حالی که هیچ جریانی از آن خارج نمی شود
CoICCertificate of Inspection Complianceمدرک تایید بازرسی فنی و تطبیق با مقررات
CPCathodic Protectionحفاظت کاتدی
CSCarbon Steelفولاد کربنی
CSCCChloride Stress Corrosion Crackingترک خوردگی ناشی از تماس مداوم با یون کلرید
CSNConcept Select Noteیادداشت چگونگی انتخاب ایده نخست برای طراحی
CSUCommissioning and Startupپیش راه اندازی و راه اندازی
CTRCost Time Resourceمنبع زمان و هزینه بر
CVInternal Control Valve قطعه های داخل شیر کنترل
DBDistribution Boardمدار توزیع انرژی
DBBDouble Block and Bleedدو شیر جدا کننده و شیر تخلیه بینشان
DCDirect Currentجریان مستقیم برق
DCDBDirect Current Distribution Boardمدار توزیع جریان مستقیم برق
DCSDistributed Control Systemسامانه کنترل پراکنده
DCPTDynamic Cone Penetration Testآزمون سنجش میزان فرو رفتن مخروط فلزی در زمین
dPdifferential Pressureاختلاف فشار
DSSDuplex Stainless Steelفولاد زنگ‌نزن دوپلکس
EEEnergy Efficiencyبازده انرژی
ECEuropean Commissionاتحادیه اروپا
EPExploration and Productionکشف و بهره برداری
EPEExploration and Production Europeکشف و بهره برداری اروپا
ESDEmergency Shut-Downتوقف اظطراری
E&MEngineering and Maintenanceمهندسی و تعمیرات
FCVFlow Control Valveشیر کنترل جریان
FGSFire and Gas Systemسامانه اعلام آتش سوزی و نشت گاز
FRCFast Rescue Craftقایق سریع نجات غریق
FTHPFlowing Tubing Head Pressureفشار منبع ( گاز /نفت) در حالی که جریانی از آن خارج می شود
FTHTFlowing Tubing Head Temperatureدمای منبع ( گاز /نفت) در حالی که جریانی از آن خارج می شود
GHGGreenhouse Gasگاز گلخانه ای
GHVGross Heating Valueمیزان خالص گرمایش
GREGlass Reinforced Epoxyاپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه
HAZIDHazard identificationشناسایی خطر
HAZOPHazard and operabilityشناسایی خطر و بهره برداری
HCUHydraulic Control Unitواحد کنترل هیدرولیک
HDDHorizontal directional drillingحفاری در جهت افقی
HDPEHigh Density Polyethyleneپلی اتیلین با جرم حجمی بالا
HIPPSHigh Instrument Pipeline Protection Systemسامانه حفاظت از خط لوله با ابزار دقیق
HPAHigh Pressure Alarmاخطار فشار بالا
HPSDHigh Pressure Shutdownتوقف به دلیل فشار بالا
HSSEHealth, Safety, Security, Environmentبهداشت، ایمنی، امنیتی و محیط زیست
HTAHigh Temperature Alarmاخطار دمای بالا
HTSDHigh Temperature Shutdownتوقف به دلیل دمای بالا
IPInternet Protocolقرارداد اینترنت
IPFInstrument Protective Functionعملکرد حفاظتی با استفاده از ابزار دقیق
IPSInstrument Protected Systemسامانه حفاظتی با استفاده از ابزار دقیق
ISCInstrument Safety Cabinetکابینت سامانه ایمنی با استفاده از ابزار دقیق
ISOInternational Organization for Standardizationسازمان بین‌المللی برای استانداردسازی
JTJoule Thompson اثر ژول-تامسون
KHIKinetic Hydrate Inhibitorجلوگیری کننده از تولید هیدرات در زمان جریان
LALow Alarmاخطار پایین
LFSLow Flow Shutdownتوقف به دلیل اخطار پایین
LOPALayer Of Protection Analysisبررسی لایه های حفاظتی موجود
LTCSLow Temperature Carbon Steelفولاد کربنی مناسب برای دمای پایین
LTSDLow temperature shutdownتوقف به دلیل دمای پایین
LTSSLow Temperature Stainless Steelفولاد زنگ نزن مناسب برای دمای پایین
LVLow Voltageولتاژ پایین
LVDBLow Voltage Distribution Boardمدار توزیع برق با ولتاژ پایین
LVSLow Voltage Switchgearسوییچ برق با ولتاژ پایین
MCCMotor Control Cabinetکابینت کنترل موتور
MEGMono Ethylene Glycolمونو اتییلن گلایکول
MeOHMethanolمتانول
MOCManagement Of Changeمدیریت تغییرات
MSDSMaterial Safety Data Sheetداده برگ داده های ایمنی مواد
N/ANot Applicableلازم نیست / شامل نمی شود
NoBoNotified bodyاداره یا سازمان بررسی کننده و مطابقت با کد و استاندارد
NDTNon Destructive Testingآزمون غیر مخرب
NPSHNet Positive Suction Headمیزان فشار در دسترس در ورودی
NPTNational Pipe Threadتعداد رزوه های اتصال
NTRNon-Technical Riskریسک غیر فنی
OMOperating Manualراهنمای کاربری واحد صنعتی
OOSOperational Override Switchسویچ لغو عملیات
OR&SOperational Readiness and Startupآماده برای بهره برداری و شروع به کار
PAPublic Address systemسامانه اعلان عمومی در واحد های صنعتی
PEPolyethyleneپلی اتیلین
PEProject Engineerمهندس پروژه
PEDPressure Equipment Directiveدستور العمل برای دستگاه های تحت فشار (اروپا)
PFDProcess Flow Diagramنمودار چگونگی و جریان فرآیند
P&IDPiping & Instrument Diagramنمودار لوله‌کشی و تجهیزات
PIPressure Instrumentنشانگر فشار
PICPressure Indicator Controllerنشانگر / کنترل کننده فشار
PPPolypropyleneپلی پروپیلین
PIVPipeline Isolation Valveشیر جدا سازی خط لوله
PMProject Managerمدیر پروژه
PURPolyurethaneپلی یورتان
PPPolypropylene / Project Planپلی پروپیلن / برنامه اجرای پروژه
PSProject Specificationمشخصات فنی پروژه
PSVPressure Safety Valveشیر ایمنی فشار
PTEProject Technology Executionاجرای فناوری پروژه
PTWPermit to Workاجازه کار
PVCPolyvinylchlorideپلی وینیل کلرید
QA/QCQuality Assurance/ Quality Controlتضمین کیفیت / کنترل کیفیت
QRAQuantitative Risk Assessmentبررسی کمی خطرها در واحد صنعتی
RBIRisk Based Inspectionبازرسی بر پایه خطر
RFCRelease For Constructionآماده برای آغاز به ساخت
ROVRemotely Operated Valveشیر قابل هدایت از راه دور
SCADASupervisory Control And Data Acquisitionسامانه جمع آوری و نظارت بر داده ها
SCESafety Critical Elementsاجزای مهم و حیاتی برای ایمنی
SCSSVSurface Controlled Subsurface Safety Valveشیر ایمنی زیر سطحی قابل کنترل از روی سطح
SEPSound Engineering Practiceمهندسی قابل قبول
SISystème International d'unités (International System of Units)دستگاه بین‌المللی یکاها
SILSafety Integrity Levelسطح قابل قبول ایمنی
SSStainless Steelفولاد ضد زنگ
SSVSurface Safety Valveشیر ایمنی روی سطح
TICTemperature Indicator Controllerنشانگر / کنترل کننده دما
TIPTest and Inspection Planبرنامه آزمون و بررسی دستگاه ها
TPSTotal Platform Shutdownتوقف کامل تولید سکو
TSAThermal Spray Aluminumپاشش حرارتی آلومینیوم
TSRTemporary Safe Refugeپناهگاه موقت ایمنی
UPSUninterrupted Power Supplyمنبع تغذیه مداوم
URCOUnmanned Remote Controlled Operationعملیات کنترل از راه دور بدون دخالت کاربر
VHFVery High Frequencyفرکانس بسیار بالا
VSDSVariable Speed Drive Systemسامانه تغییر و کنترل سرعت
WGRWater Gas Ratioنسبت گاز به آب
WHCPWell Head Control Panelسامانه کنترل چاه
WIWobbe Indexنمایه Wobbe
WIWork Instructionدستور کار