محدودیت مسئولیت ( فارسی)

اطلاعات موجود در این پیام / نامه الکترونیکی کاملاً محرمانه و فقط برای استفاده شخص یا سازمان گیرنده، مورد نظر ما است. رونوشت یا نسخه برداری از این پیام یا افشای مطالب و محتوی این پیام / نامه الکترونیکی برای هر شخص دیگری بدون رضایت کامل ما بطور کلی ممنوع است. اگرچه تلاش و اعتقاد ما بر این است که این پیام / نامه الکترونیکی و پیوستها ی آن عاری از ویروس هستند ، اما این موضوع را نمی توانیم تضمین کنیم و همچنین نمی توانیم مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از آن را به عهده بگیریم. گیرندگان در بخش “رونوشت به (CC)” این پیام/نامه الکترونیکی ممکن است نتوانند بلافاصله آن را بخوانند و به این دلیل نباید برای واکنش ندادن به اطلاعات پیوست پیام / نامه الکترونیکی، پاسخگو یا مسئول انگاشته شوند.