مشاورین پنام در زمینه های پیشرفته فرآیندی و ایمنی فرآیند  برای صنایع شیمیایی، نفت و گاز، نیرو، پترو شیمی، خوراکی و دارویی مشاوره مهندسی می دهد.